CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बि. ज्ञा. न. १ देखि १२ सम्मका बिभिन्न पदहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवा सम्बन्धि सूच

बि.ज्ञा.न. १/२०७९-८० देखि १२/२०७९/८० सम्मका बिभिन्न पदहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवा सम्बन्धि सूचना ।

Continue Reading

Cancellation of ICB Tender बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Cancellation of ICB Tender बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना CT TUbe

Continue Reading

Amendment Notice for Procurement of LINAC BPKMCH/ICB/01/079/080

Amendment Notice for Procurement of LINAC BPKMCH/ICB/01/079/080

Continue Reading

Nursing and Surgical related Goods

Nursing and Surgical related Goods

Continue Reading

रेडियोथेरापी टेक्निसियन तह पाँचौको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

रेडियोथेरापी टेक्निसियन तह पाँचौको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading