CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

करार सेवामा रजिष्ट्रार (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), प्याथोलोजी, नवौ पदको पदपुर्ति सम्बन्धि सूच

करार सेवामा रजिष्ट्रार (स्वास्थ्य), मेडिकल (चिकित्सक), प्याथोलोजी, नवौ पदको पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना।

Continue Reading

कोभिड-१९ खोप लगाउने सम्वन्धि सूचना ।

कोभिड-१९ खोप लगाउने सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

बि. ज्ञा. न. १ देखि १२ सम्मका बिभिन्न पदहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवा सम्बन्धि सूच

बि.ज्ञा.न. १/२०७९-८० देखि १२/२०७९/८० सम्मका बिभिन्न पदहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनबाट हुने बढुवा सम्बन्धि सूचना ।

Continue Reading

Cancellation of ICB Tender बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Cancellation of ICB Tender बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना CT TUbe

Continue Reading