CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

खुला प्रतियोगिताको लागि स्वीकृत नामावली ।

खुला प्रतियोगिताको लागि स्वीकृत नामावली ।

Continue Reading

लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्वन्धि सूचना ।

लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

आ.प्र., खुल्ला समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कर्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्वन

आ.प्र., खुल्ला समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कर्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि स्वीकृत भएका नामावलीहरु ।

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि स्वीकृत भएका नामावलीहरु ।

Continue Reading