CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यका लागि शिलवन्दि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रास्ताव आह्वान गरिएको सम्वन

आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यका लागि शिलवन्दि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रास्ताव आह्वान गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

Vacancy Announcement of Project Coordinator for Breast Cancerlmplementation Project (Breast-CAN)

Vacancy Announcement on the post of Project Coordinator for Breast Cancerlmplementation Project (Breast-CAN)

Continue Reading

मेडिकल फिजिसिष्ट प्राविधिक (स्वास्थ्य ) मेडिकल (एलाईड हेल्थ) मेडिकल फिजिक्स सातौमा करार सेवामा प

मेडिकल फिजिसिष्ट प्राविधिक (स्वास्थ्य ), मेडिकल (एलाईड हेल्थ), मेडिकल फिजिक्स (सातौ)मा करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना

Financial Proposal Opening Notice of RFP Building

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

letter of Intent oxygen and co2 gas

Continue Reading