CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Anticancer औषधिको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

Quotation letter for Anticancer drug

Continue Reading

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Continue Reading

स्टाफ नर्सको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

स्टाफ नर्सको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

Bid Amendment Notice BPKMCH/NCB/34/079/080

Flow Cytometry Amendment

Continue Reading